God fondsledelse

Liljeborgfonden drives i overensstemmelse med Lov om erhvervsdrivende fonde og Årsregnskabsloven og desuden i overensstemmelse med en række af anbefalingerne fra Komitéen for god fondsledelse.

Anbefalingerne vedrører blandt andet bestyrelsens rolle og ansvar, som er at sikre, at fonden alene varetager fondens formål og interesser. Anbefalingerne skal bidrage til, at bestyrelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik. Det betyder blandt andet, at bestyrelsen har pligt til at sikre, at aktivitets- og uddelingsformålet fremmes bedst muligt.

Anbefalingerne fremhæver desuden, at ledelsen af en erhvervsdrivende fond skal ske kompetent og professionelt i overensstemmelse med stifters vilje, vedtægten og den til enhver tid gældende lovgivning.

I Liljeborgfondens årsrapport redegør fondens bestyrelse for overholdelsen af anbefalingerne for god fondsledelse.

Offentliggjort materiale vedr.: